Sociálně terapeutická dílna

Registrovaná sociální služba § 67 – sociálně terapeutické dílny dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Služba je poskytována zdarma.

Poslání sociálně terapeutické dílny

Posláním sociálně terapeutické dílny je dlouhodobá a pravidelná podpora lidí se zdravotním postižením při rozvoji soběstačnosti, pracovních, sociálních a motorických dovedností. Služba uživatelům umožňuje bezpečně rozvíjet svůj pracovní potenciál, začlenit se do běžného způsobu života a předchází tak sociálnímu vyloučení.

Cílová skupina

Sociální služba je určena lidem se zdravotním postižením – s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, lidem po poškození a poranění mozku ve věku od 18 do 64 let.

Cíle sociálně terapeutické dílny

• Zdokonalení v sebeobsluze a soběstačnosti, zejména v osobní hygieně, úklidu domácnosti a přípravě pokrmů
• získávání znalostí a dovedností potřebných pro praktický život (nákupy, hospodaření s financemi, cestování)
• zlepšení začlenění do běžné společnosti, zprostředkování kontaktu s běžným společenským prostředím
• rozvíjení schopnosti komunikovat s lidmi kolem sebe (ostatní klienti, zaměstnanci DT, v běžném sociálním prostředí), omezení sociální izolace
• zvládání pravidel společenského chování
• udržení a rozvinutí pracovních dovedností a návyků (organizace práce, spolupráce, dodržování pravidel na pracovišti, soustředění, kvalita práce apod.)
• rozvoj samostatného rozhodování a přijetí odpovědnosti za svá rozhodnutí
• poznání vlastních schopností a dovedností, zvýšení sebejistoty
• zvýšení šance na získání pracovního uplatnění na chráněném či otevřeném trhu práce

Služba nabízí

Služba se zaměřuje na rozvoj nebo obnovení pracovních, sociálních a komunikačních kompetencí uživatelů. Konkrétně pak uživatele podporuje v následujících cílech:

  1. zdokonalit se v soběstačnosti a dovednostech běžného života (např. telefonování, zvládání nových situací)
  2. rozvíjet schopnosti důležité pro uplatnění v zaměstnání a mezi lidmi (např. vytrvalost v práci, samostatnost, soustředění)
  3. získat nové pracovní dovednosti
  4. připravit se na program podporovaného zaměstnávání nebo na zaměstnání na otevřeném trhu práce
  5. získat informace a kontakty (např. osobní asistence, chráněného bydlení, podporované zaměstnávání)

Průběh dne

Denní program probíhá ve všední dny kromě středy v čase od 8:30 do 13:30 hodin a skládá se z následujících částí:

  1. skupinový rozhovor – diskuse na témata týkající se samostatného života, zaměstnání, finančních otázek apod. nebo trénink kognitivních funkcí (např. paměti)
  2. pracovní část – nácvik pracovních a sociálních dovedností a návyků (převážně vytváření výrobků)
  3. hodnocení dne – zhodnocení vlastní práce, která ten den proběhla (pokroky, způsoby práce)
  4. individuální konzultace – tvorba individuálního plánu, diskuse na různá témata, práce na vlastních cílech (obvykle po skupinovém programu dílny)

Do dílny můžete docházet podle vašich potřeb a volné kapacity služby 1 až 3krát týdně.

Skupinové rozhovory (8:30 – 9:15): Na začátku programu se asistentka s uživateli přivítá a zeptá se, jak se v daný den uživatelům vede, zda je něco pro ně důležitého, co by do chodu STD chtěli přinést nebo co je v daný moment ovlivňuje. Poté následuje diskuse o tématech souvisejících s přípravou na budoucí pracovní uplatnění a rozvojem samostatnosti či trénink kognitivních funkcí. Uživatelé jsou do těchto rozhovorů aktivně zapojováni, vzájemně si předávají své zkušenosti a informace. Poté následuje přestávka.

Pracovní část (9:30 – 12:15): Uživatelé plní úkoly na základě toho, jaké jsou jejich schopnosti, jaké cíle si stanovili pro vlastní rozvoj a někdy také podle aktuální zakázky na vytvoření určitých výrobků. Asistentka uživatelům poskytuje individuální podporu při úkonech, které jsou pro ně z nějakých důvodů obtížné nebo při práci na osobních cílech stanovených uživateli.

Po pracovní části následuje 45 minutová pauza na oběd.

Hodnocení pracovního dne (13:00 – 13:30): Uživatelé postupně pod vedením asistentky hovoří o tom jakou práci vykonávali, co se jim dařilo a co jim naopak dělalo potíže, ukazují výsledky své práce. Uživatel může hovořit i o komunikaci ve skupině, zvláště pokud ovlivňovala jeho práci. Cílem je především získání náhledu na své schopnosti, zamyšlení se nad tím co by se dalo příště udělat lépe, na co je potřeba si při práci dávat pozor apod. Poté následuje rozloučení s uživateli a tím konec skupinového programu.

Individuální konzultace: Většinou probíhají po skupinovém programu v čase od 13:30 do 14:30. Individuální konzultace probíhají většinou 1x za měsíc. Náplní individuálních konzultací jsou rozhovory na témata aktuálně důležitá pro uživatele (např. zdraví, volný čas, zaměstnání, soběstačnost; může se zde objevit téma, které svým zadáním spadá pod službu terénního pracovníka/case manažera a tím naše služby na sebe navážou), vytvoření individuálního plánu, práce na jednotlivých cílech, které si uživatel stanovil, hodnocení naplňování cílů a celkové hodnocení pokroků uživatele v různých oblastech.