Principy etického jednání pracovníka

Pracovník dodržuje při jednání s uživateli tyto principy
princip individuálního přístupu

uznání vlastní jedinečné kvality osobnosti každého uživatele a z toho vyplývající individuální přístup bez stereotypů a předsudků

vyjadřování pocitů

uznání potřeby uživatele volně vyjádřit své pocity, včetně pocitů negativních

empatie

snaha vcítit se do pocitů uživatele a jeho situace a na jeho pocity reagovat

akceptace

vnímat uživatele takového jaký je, včetně jeho slabých a silných stránek, podporovat vnitřní důstojnost a sebehodnocení uživatele

nehodnotící postoj/nemoralizování 

nehodnotit osobnost uživatele, ale jeho jednání, postoje

sebedeterminace

respektovat uživatelovo právo a potřebu se svobodně rozhodovat a vybírat si mezi alternativami za předpokladu, že tím nebudou ohroženy práva a legitimní zájmy druhých

diskrétnost

pracovník zachovává důvěrnost informací. Diskrétnost je nejen základním právem uživatele a etickým závazkem pracovníka, ale i základem efektivního práce. Toto právo uživatele však není absolutní, limitem je odpovědnost pracovníka k sobě, zaměstnavateli, společnosti a také práva ostatních uživatelů.

úcta, respekt k uživateli

vycházející z respektu jedinečnosti a lidské důstojnosti´, přesvědčení, že každý je schopen změny, růstu, vývoje

upřímnost, otevřenost a důvěryhodnost ve vztahu k uživateli
bezúhonné jednání 

nezneužívání vztahu důvěry, rozeznávání hranice mezi osobním a profesním životem, nezneužívání svého postavení pro osobní obohacení