Zásady poskytování služeb

respektovat práva na sebeurčení

pracovník respektuje a podporuje práva a potřeby člověka svobodně se rozhodovat a vybírat mezi možnostmi, za předpokladu, že tím nebudou ohrožena práva a legitimní zájmy druhých

respektovat jedinečnost každého člověka

pracovník respektuje jedinečnou důstojnost každého člověka a vyhýbá se jakékoliv formě diskriminace

podporovat právo na participaci

pracovník podporuje zapojení a účast člověka takovým způsobem, aby mohl dosáhnout zmocnění ve všech aspektech rozhodování a jednání, které ovlivňují jeho život

jednat s každým uživatelem jako s celostní bytostí

pracovník se zajímá o uživatele v rámci jejich rodiny, komunity, společenského a přirozeného prostředí a usiluje o rozpoznání všech aspektů jejich života

podporovat silné stránky 

pracovník identifikuje a rozvíjí silné stránky uživatele

 

Ztotožňujeme se se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb

 

Dílny tvořivosti se plně ztotožňují s principy nezastupitelnosti a jedinečnosti sociálních služeb, které jsou definovány ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP na období 2016-2018

• Sociální služby jsou důležitou a nezastupitelnou součástí systému veřejných služeb a míra jejich podpory je projevem kulturní i společenské vyspělosti. Vyspělou společnost poznáme také podle toho, jak se dokáže postarat o své znevýhodněné občany.

• Pracovnice a pracovníci poskytující sociální služby odvádějí náročnou, úctyhodnou a společensky potřebnou práci.

• Každý občan má právo na důstojný a plnohodnotný život a toto právo je také u znevýhodněných osob naplňováno prostřednictvím sociálních služeb.

• Sociální služby podporují vlastní schopnost a samostatnost osob při řešení jejich životních potřeb a umožňují občanům žít plnohodnotný a důstojný život v přirozeném prostředí. Poslání sociálních služeb spočívá v pomoci občanům překonat obtížné životní situace.

• Sociální služby napomáhají osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a předcházejí šíření společensky nežádoucích jevů. Sociální služby jsou nástrojem prevence, který je vždy levnější a efektivnější než řešení následků.