Naše aktuální projekty

Projekt Pošli to dál

Cílem projektu "Pošli to dál" je zvýšení povědomí veřejnosti o příčinách a následcích poškození a poranění mozku a tedy i jejich předcházení. Mezi nejčastější příčiny poškození mozku patří dopravní nehody, dále úrazy způsobené při volnočasových a sportovních aktivitách. Projekt vychází z filozofie či myšlenky, že nejsilnější zážitek vyvolá osobní intenzivní zkušenost (v tomto případě zprostředkovaná workshopy s cílovou skupinou lidí po poškození mozku). Sekundárním cílem je podpora lidí se zdravotním postižením - primárně osob po poškození a poranění mozku - při začleňování do společnosti a na trh práce.

Hlavní aktivitou projektu budou integrační pracovní workshopy - setkání lidí po poškození mozku se zástupci těchto skupin: 1. zástupci firemního sektoru - potenciální zaměstnavatelé, spolupracovníci na pracovištích (jejichž podpora je pro začlenění člověka se ZP klíčová), 2. studenti odborných škol (připravující se teoreticky na práci s cílovou skupinou lidí se ZP, obvykle však bližší zkušenosti s lidmi po poškození mozku v průběhu povinných praxí nezískávají) a 3. široká veřejnost s cílem přiblížit problematiku cílové skupiny, zvýšit povědomí o příčinách a následcích poškození mozku, překonat předsudky a obavy spojené s kontaktem s těmito lidmi.

Plánované aktivity jsou koncipovány tak, aby se na jejich přípravě a realizaci podíleli přímo zástupci cílové skupiny z řad lidí po poškození a poranění mozku. Rozsah jednotlivých aktivit má takové měřítko, aby bylo možné zprostřekovat osobní a intenzivní zkušenost se zástupci lidí po poškození a poranění mozku. Kromě workshopů proběhne mapování aktuálních potřeb po poškození a poranění mozku, které poslouží k dalšímu plánování specializované péče a jako podklad pro vytvoření informačního letáku. V návaznosti na probíhající workshopy vznikne nová podoba webových stránek zaměřených primárně pro širokou veřejnost, seznamující s příběhy a potřebami cílové skupiny a možností podpory; aktualizace stávajících webových stránek zaměřených na problematiku lidí po poškození mozku www.navraty.info. Bude vytvořen informační materiál "Zmatek v hlavě" - jak porozumět poškození mozku a vydány 3 tiskové zprávy se souvisejícími tématy.

Projekt byl podpořen Nadací ČEZ a Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Jarní hnízdění aneb je to na budku

Základním cílem projektu je podpora lidí se zdravotním postižením - primárně lidí po poškození a poranění mozku a lidí s různou kombinací diagnóz při získávání:
1. základních pracovních dovedností - návrh a výtvarné zpracování - pomalování - ptačích budek a
2. sociálních návyků - v průběhu společného plánování a realizace výroby a prodeji výrobků

V rámci projektu získá pracovní zkušenost celkem přibližně 15 až 20 lidí se zdravotním postižením, kteří se budou podílet na všech hlavních aktivitách projektu - propagace projektu, komunikace s partnery projektu, výroby a prodeje ptačích budek.

Plánujeme, že konkrétním výstupem projektu bude 40 ptačích budek, vyrobených a pomalovaných uživateli našich sociálních služeb. Ty budou následně prodávány v našem charitativním obchůdku a při různých charitativních akcích. Výtěžek z prodeje bude použit na spolufinancování provozu sociálně terapeutické dílny.

Vedlejším cílem projektu je upozornit širokou veřejnost na problematiku lidí po poškození a poranění mozku a na jeho možné příčiny a následky. U každé pomalované budky bude totiž přiložen příběh konkrétního klienta, který se na její výrobě podílel.

Do realizace projektu budou vtaženi firemní partneři a dobrovolníci, kteří se budou podílet jak na samotné výrobě ptačích budek (poskytovat osobní asistenci našim klientům), tak na přípravě a realizaci benefiční akce a benefičního prodeje.

Projekt bude prezentován prostřednictvím webových stránek www.dilnytvorivosti.cz, v prostorách organizace, prostřednictvím Úřadu MČ Praha 2. Hlavní partneři projektu budou uvedeni na štítcích u výrobků i ve výroční zprávě organizace. Všechny partnery projektu rádi pozveme na závěrečnou prezentaci projektu a výstavu výrobků.

O projektu se také můžete dočíst v tiskové zprávě.

Projekt byl podpořen Lesy České republiky, s. p.

Dobrý obchod

Dobrý obchod, který pomáhá - projekt Dílen tvořivosti zaměřený na podporu lidí po poškození mozku realizací vzdělávacích a osvětových aktivit. Nabízí nové originální kousky z rukou designérů, kreativců, umělců i řemeslníků. Kousky léty a kvalitou osvědčené či vylepšené. Nákupem přispějete na realizaci aktivit věnovaných lidem po poškození mozku. Kontakt pro nákup, dobré nápady i obdarování na dobryobchod@navraty.info.

1.jelen_web_50px

Projekt „Dobrý obchod, který pomáhá“ nabízí další příležitost, jak podpořit naši činnost a to nákupem, obdarováním i pomocí s jeho realizací.

2. bez koho/čehojelen_web_50px

Dílny tvořivosti již více jak 10 let poskytují sociální a návazné služby lidem s různou kombinací diagnóz a postižení a lidem po poškození mozku, kterým pomáháme navrátit se zpět do aktivního života. Nic z toho by se nám nepodařilo bez Vaší podpory - drobných i firemních dárců, dobrovolníků.

Na podporu naší činnosti realizujeme také vedlejší hospodářskou a doplňkovou činnost, kterou tvoří zejména výroba a prodej dárkových předmětů (doposud primárně vyráběných klienty v rámci programu sociálně terapeutické dílny), pořádání vzdělávacích a integračních aktivit. Tyto aktivity nyní rozšiřujeme o ložit hlavu jelena .

3. komu/čemujelen_web_50px

Cílem projektu je získat finance na aktivity věnované lidem po poškození mozku, na zvyšování povědomí o nich, na vzdělávání a šíření spolupráce mezi zdravotní a sociální péčí.

4. koho/cojelen_web_50px

Prodej výrobků pod značkou „Dobrý obchod“ či jelen_web_50pxsvým zákazníkům nabízí originální výrobky jak z časů minulých, jejichž kvality se léty ověřily a chceme jim dát příležitost k dalšímu použití (sem patří ono pomyslné „rodinné stříbro“), tak výrobky současných kreativců, zručných řemeslníků či umělců, kteří nám tímto způsobem vyjadřují podporu a přispívají na dobročinné účely.

5.jelen_web_50px !


6. o kom/o čem

V rámci projektu vznikají dvě řady produktů/zboží, jejichž nákupem nás můžete podpořit:

1.Výrobky „im/proved“ – tedy s ověřenou kvalitou, „rodinné stříbro“ či výrobky, které získají           novou kvalitu drobnou úpravou, novým originálním nápadem.

2.Výrobky nové – originální, přímo vyrobené kreativci, umělci, řemeslníky.

7. sjelen_web_50px

Od teď jedině s jelen_web_50px!


Kontakt pro nákup, dobré nápady a obdarování

Jitka Častulíková
Podskalská 1252/24, 128 00 Prague 2, Czech Republic
dobryobchod@navraty.info tel: 608 372 796